Thạc sĩ Hệ thống Thông tin Quản lý

1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý theo hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực Hệ thống Thông tin Quản lý và liên quan. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, người học có thể đảm nhiệm một số vị trí như giám độc phụ trách thông tin cho doanh nghiệp (Chief Information Officer), quản lý các dự án triển khai hệ thống thông tin, giám đốc kỹ thuật công nghệ thông tin, v.v.
Chương trình thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý sẽ cung các khối kiến thức nâng cao về kỹ thuật hệ thống thông tin và kiến thức quản lý liên quan. Cụ thể:
• Các chiến lược phân tích, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống thông tin.
• Quản lý các dự án hệ thống thông tin.
• Các vấn đề liên quan đến quản lý kinh doanh và chiến lược phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ trong các tổ chức.
• Các hệ thống quản lý bảo mật thông tin.
• Các hệ thống thương mại điện tử, khai phá dữ liệu và trí tuệ kinh doanh.
• Kho dữ liệu và các hệ hỗ trợ ra quyết định.
• Khai thác và quản lý các hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức.
• Hoạch định kế hoạch mang tính chiến lược liên quan đến việc xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin quản lý.
• Nhận dạng, phân tích, và hoạch định các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo mật thông tin của tổ chức.
• Thương mại điện tử và tác động của nó đến hoạt động kinh doanh của tổ chức.
• Mô hình hóa các hệ thống thông tin quản lý.
• Tư vấn, giám sát các dự án liên quan đến các hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức.


2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý theo định hướng ứng dụng, học viên có được các kiến thức và kỹ năng sau:
- Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo;
- Có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Hệ thống Thông tin Quản lý, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức ngành Hệ thống Thông tin Quản lý vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế;
- Có kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu phù hợp để có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.


3. Đối tượng tuyển sinh
Ứng viên đã tốt nghiệp đại học đúng ngành - ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Hệ thống Thông tin Quản lý nằm trong các danh mục dưới đây. Danh mục ngành đào tạo bậc đại học có thể tham khảo danh mục cấp IV bậc đại học do Bộ GD-ĐT ban hành theo thông tư 14 năm 2010.
Ứng viên phải thỏa mãn các yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
3.1 Ngành đúng - ngành phù hợp
  - Ứng viên tốt nghiệp đại học chính quy ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (52340405), ngành Hệ thống Thông tin (52480104), hoặc các ngành có nội dung đào tạo tương tự phù hợp.
Đối với ứng viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo đại học không có tên trong danh mục các chương trình đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hoặc có trong danh mục nhưng tên và mã số khác với hai ngành Hệ thống Thông tin và Hệ thống Thông tin Quản lý, có nội dung đào tạo tương tự với ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xem xét và quyết định.
3.2 Ngành gần
  - Ứng viên tốt nghiệp đại học chính quy các chương trình đào tạo thuộc các ngành dưới đây được xem là ngành gần với ngành Hệ thống Thông tin Quản lý:

52340404

Quản trị nhân lực

52340406

Quản trị văn phòng

52340401

Khoa học quản lý

52480101

Khoa học máy tính

52480103

Kỹ thuật phần mềm

52480102

Truyền thông và mạng máy tính

52480201

Công nghệ thông tin

3.3 Ngành khác
  - Ngoài các ngành được đề cập ở các danh mục ngành đúng và ngành gần, các ứng viên tốt nghiệp đại học các ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý vẫn có thể đăng ký dự tuyển.
  - Đối với ứng viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo đại học không có tên trong danh mục các chương trình đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hoặc có trong danh mục nhưng tên và mã số khác với danh mục ngành gần ở trên, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xem xét và quyết định theo từng trường hợp cụ thể.
3.4 Học bổ sung kiến thức
  - Các ứng viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo bậc đại học thuộc nhóm ngành gần (qui định ở mục 3.2) và ngành khác (qui định ở mục 3.3) phải học bổ sung kiến thức trước khi có thể tham dự kì thi tuyển sinh. Các môn học bổ sung kiến thức được liệt kê ở bảng dưới đây.

TT

Môn học

Số tiết

1

Nhập môn hệ thống thông tin quản lý

45

2

Nhập môn cơ sở dữ liệu

45

3

Quản lý học đại cương

45

Nếu ứng viên đã hoàn thành các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung trên đây trong quá trình học đại học, ứng viên có thể được xét miễn học các môn học đã hoàn thành. Việc xét miễn do Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét quyết định.


4. Thời gian đào tạo
Thời gian đào tạo của chương trình là 2 năm.


5. Khối lượng kiến thức toàn khóa
Khối lượng kiến thức toàn khóa là 60 tín chỉ.


6. Khung chương trình đào tạo:

TT

Môn học

Khối lượng CTĐT (số TC)

HK

TC

LT

TN

BT, TL

Số tiết

Số tiết

Số tiết

A

Khối kiến thức chung

5

 

 

 

 

1

Triết học

3

30

 

30

2

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học
(Research methods)

2

30

 

15

2

B

Khối kiến thức bắt buộc

17

 

 

 

 

1

Hệ thống thông tin quản lý nâng cao
(Advanced management information systems)

3

45

0

15

1

2

Hệ kinh doanh điện tử
(E-business systems)

3

45

0

15

1

3

Mạng và giao tiếp dữ liệu
(Data communications and networking)

3

45

0

15

1

4

Bảo mật thông tin cho nhà quản lý
(Information security for managers: selected topics)

3

30

0

30

1

5

Đồ án hệ thống thông tin quản lý
(Management information system project)

2

0

0

60

2

6

Hành vi tổ chức
(Orangizational behaviors)

3

45

 

15

1

C

Khối kiến thức tự chọn
(Học viên chọn học tối thiểu 23 tín chỉ từ danh sách các môn học tự chọn dưới đây)

23

 

 

 

 

1

Quản lý dự án hệ thống thông tin
(Information systems project management)

3

45

 

15

2,3

2

Khai phá dữ liệu và trí tuệ kinh doanh
(Data mining and business intelligence)

3

30

 

30

2,3

3

Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định
(Data warehousing and decision support systems)

3

30

 

30

2,3

4

Hệ hoạch định nguồn lực tổ chức
(Enterprise resource planning systems)

3

30

 

30

2,3

5

Những chủ đề mới trong hệ thống thông tin hiện đại
(Selected topics in modern information systems)

3

30

 

30

2,3

6

Khoa học quản lý ứng dụng
(Applied management science)

3

30

 

30

2,3

7

Quản lý tri thức
(Knowledge management)

3

30

 

30

2,3

8

Quản lý dịch vụ hệ thống thông tin
(Management of information system services)

3

30

 

30

2,3

9

Môn học tự chọn thuộc các chương trình đào tạo khác của Trường Đại học Bách Khoa

3

 

 

 

2,3

E

Kiến thức luận văn

15

 

 

 

 

1

Luận văn tốt nghiệp

15

 

 

 

4

 

TỔNG CỘNG

60