KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO CHUẨN ABET

 

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Bách Khoa đã đầu tư một cách nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế, và đã chọn ABET, cùng với các chuẩn kiểm định khác như ANU, làm chuẩn kiểm định cho các chương trình đào tạo. Từ năm 2008, với sự giúp đỡ ban đầu của Tập đoàn Boeing, Hoa Kỳ, cùng với sự hỗ trợ kinh phí từ dự án World Bank, hai chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính đã được xây dựng theo các tiêu chuẩn của ABET. Năm 2013, khi hai chương trình đã sẵn sàng cho việc kiểm định, nhà trường đã đề nghị tổ chức ABET sang kiểm định chính thức. Vào tháng 11 năm 2013, các đoàn kiểm định chính thức của ABET đã đến làm việc tại trường để đánh giá kiểm định hai chương trình này. Kết quả kiểm định được thông báo vào cuối tháng 8 năm 2014, hai chương trình đào tạo Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính được chính thức công nhận đạt chuẩn kiểm định bởi ABET. Đây là hai chương trình đầu tiên và cũng là duy nhất được kiểm định bởi ABET tại Việt Nam cho đến thời điểm này, và cũng là một số ít chương trình của các nước ASEAN được ABET kiểm định.

 

Sự thành công của hai chương trình Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính đã chứng minh rằng Trường Đại học Bách Khoa có khả năng tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo đạt các chuẩn mực quốc tế. Khi hai chương trình được kiểm định bởi ABET, cựu sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này được công nhận bởi các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tiếp theo sự thành công của hai chương trình đầu tiên của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa đang có kế hoạch đánh giá kiểm định các chương trình khác theo chuẩn ABET.

 

Trong phạm vi cả nước, sự thành công của Trường Đại học Bách Khoa trong việc kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET đã tạo nên một tiền lệ tốt các đại học khác tại Việt Nam. Nếu được chuẩn bị một cách cẩn thận và chu đáo, việc xây dựng các chương trình đào tạo theo các chuẩn quốc tế là khả thi. Đây là một động lực lớn cho các trường đại học của Việt Nam đổi mới các chương trình đào tạo, đào tạo tốt hơn lực lượng lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Các chương trình được kiểm định bởi ABET

- Khoa học Máy tính được kiểm định bởi Uỷ ban Kiểm định Điện toán của ABET.

- Kỹ thuật Máy tính được kiểm định bởi Uỷ ban Kiểm định Kỹ thuật của ABET.