Bộ môn Hệ Thống Thông Tin
 
 
Giới Thiệu
 
Bộ môn Hệ Thống Thông Tin thuộc khoa Khoa Học & Kỹ Thuật Máy Tính, một khoa đã phát triển rất mạnh mẽ cùng với lịch sử của trường ĐH Bách Khoa. Với đội ngũ giảng viên tận tâm và chuyên nghiệp, chúng tôi mong muốn cung cấp một môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại và mang tính hỗ trợ nhằm đào tạo ra những sinh viên ưu tú. Hơn thế nữa, giảng dạy không phải là mục tiêu duy nhất của chúng tôi. Hiện nay, chúng tôi cũng đang tập trung cho nghiên cứu chuyên sâu, khởi đầu bằng việc thành lập D-STAR Lab để phục vụ cho những nhu cầu khoa học đa dạng của các giảng viên và sinh viên tài năng. Ngoài ra, bộ môn bước đầu tham gia vào nhiều dự án chuyển giao công nghệ cũng như đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế. Năng lực nghiên cứu của bộ môn là sự kết hợp kinh nghiệm trong việc cung cấp những giải pháp hữu hiệu cho nhiều bài toán quản lý dữ liệu phức tạp như bảo mật dữ liệu, dữ liệu sinh trắc học, quản lý cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu, v.v và kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực thiết kế giải thuật và phương pháp luận để từ đó đưa ra những kết quả hiện thực đáng tin cậy.
 
 
 
Giảng Viên
 

 

Môn Học
 
 • Bảo mật Hệ thống Thông tin
 • Cơ sở dữ liệu Phân bố và Hướng đối tượng
 • Hệ Cơ sở dữ liệu
 • Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu
 • Khai phá Dữ liệu
 • Phân tích và Thiết kế Hệ thống
 • Thương mại Điện tử

 

 

Hướng Nghiên Cứu

 

 • Mô hình Điều khiển Truy xuất
 • Bảo mật Cơ sở dữ liệu
 • Bảo mật Dữ liệu và Bảo vệ Tính riêng tư cho các Thiết bị thông minh
 • Mật mã hóa và Xác thực dựa trên Sinh trắc học
 • Trực quan hóa Bảo mật
 • Bảo mật và Bảo vệ Tính riêng tư cho Dữ liệu lớn
 • Bảo mật cho GIS
 • Bảo mật và Bảo vệ Tính riêng tư cho Ứng dụng dựa trên vị trí
 • Những vấn đề Bảo mật trong Dịch vụ Outsourced Databases
 • Bảo vệ Tính riêng tư trong Khai phá Dữ Liệu
 • Steganography và Watermarking
 • Bảo mật trong E-learning
 • Ứng dụng di động cho Người khuyết tật
 • Dữ liệu lớn và Ứng dụng
 • Khai phá Tri thức