Đào tạo Sau đại học

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của đất nước, trong những năm gần đây Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính tập trung nâng cao tỉ lệ học viên cao học và nghiên cứu sinh trong tổng số sinh viên của khoa, mở rộng các chương trình đào tạo sau đại học theo hướng nghiên cứu. Ở bậc học sau đại học, hiện Khoa Khoa học và Kỹ thuật có các chương trình đào tạo sau:

 

- Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính

- Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính, với 3 chuyên ngành Khoa học Máy tính, Tính toán hiệu năng cao, và Bảo mật máy tính, được tổ chức theo phương thức giảng dạy và nghiên cứu

- Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin quản lí

- Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin