Bạn có thể gửi thông điệp cho chúng tôi bằng cách sử dụng Email bên dưới.

Cô Lê Thị Thúy Hằng

Email: hangle@hcmut.edu.vn

Cô Nguyễn Thị Kim Cương

Email: kcuong@hcmut.edu.vn