Tuyển dụng lập trình viên JAVA


Mô tả Công việc 
+ Xây dựng và phát triển các sản phẩm hoặc hệ thống phần mềm ứng dụng cho việc quản lý trong tập 
đoàn Kinh Doanh  
+ Xây dựng kiến trúc và thiết kế các sản phẩm, tính năng mới hoặc năng cấp tính năng các ứng dụng phần 
mềm 
+   Cải tiến, nâng cao hiệu quả của những sản phẩm hiện có 
 
Yêu Cầu Công Việc 
+ Bằng cấp/kinh nghiệm cần thiết: 
- Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc tương đương liên quan đến CNTT 
- Có kiến thức tốt về java core, lập trình java 
- Có kiến thức tốt về JS, CSS, Ajax 
- Có kiến thức Spring framework (Spring Core, Spring AOP, Spring Security, Spring MVC, Spring 
Integration), JSP, Hibernate, SVN/Git , Maven, ANT, Log4j, Servlet, JDBC là lợi thế 
- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle. 
Các điều kiện ưu tiên khác: Có kinh nghiệm về NonSQL như mongodb, android sdk 
 
+ Phẩm chất/Năng lực cần thiết: 
- Am hiểu kĩ năng và quy trình phát triển phần mềm 
- Có kiến thức lập trình Network, client/server, multi-thread 
- Có kiến thức tốt về lập trình hướng đối tượng (OOP) và design pattern 
- Đọc/hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
- Kỹ năng lên kế hoạch công việc tốt, quản lý thời gian tốt. 
 
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực 
 
Số lượng cần tuyển cho vị trí này: 06 
 
Ứng viên có quan tâm, xin gởi CV về cho thầy Nguyễn Đức Thái, E-mail: ngdthai@hcmut.edu.vn

Ngày 17/04/2019