Quy định và quy trình thực hiện việc phân ngành của sinh viên


- Sinh viên bắt đầu học theo ngành Khoa học Máy tính hoặc Kỹ thuật Máy tính từ học kỳ 3.

- Khoa tổ chức cho sinh viên đăng ký chọn ngành vào cuối học kỳ 2.

- Kết quả phân ngành: theo nguyện vọng chọn ngành của sinh viên.

- Sinh viên có thể được xem xét nguyện vọng thay đổi ngành học nếu thực hiện thủ tục chuyển đổi ngành học trước tuần 11 của các học kỳ kế tiếp – học kỳ 4, 5 và 6.

- Quy định này áp dụng cho sinh viên khóa 2014 trở về sau.

Ngày 01/07/2019