TB Thi vet doi voi cac SV da hoan tat LVTN thuoc K2007 dien keo dai, Bang 2, CAo Dang K2009


Gửi đến các sinh viên thông báo thi vét đối với các Sinh viên đã hoàn tất LVTN thuộc K2007 diện kéo dài, Bằng 2, và Cao đẳng K2009.
Thời hạn đăng ký: đăng ký tại cửa số 4 - Phòng Đào tạo trong thời gian từ 04/11/2014 đến 06/11/2014.
Các bạn xem thông tin về đối tượng được đăng ký, môn được phép đăng ký và thủ tục đăng ký trong file đính kèm.

Click vào đây để xem file đính kèm.

Ngày 09/10/2014