Lịch nhận LVTN HK112 hoàn chỉnh


Đề nghị SV nộp LVTN HK112 hoàn chỉnh cho Khoa theo lịch như sau:


- Thời gian: Thứ sáu ngày 20/07/2012 (08g00 - 11g00, 13g30 - 16g30) - Nhận tập trung.
- Địa điểm: Thư viện Khoa.

Quy cách LVTN như file hướng dẫn đính kèm trong site Hướng dẫn - Biểu mẫu.

Ngày 21/07/2013