Staff

CSE Faculty

The Faculty considers its staff as the most valuable asset. A number of faculty members are currently on leave for higher education and further training in universities and institutes in Northern America, Europe, Australia, and developed countries in the region. 

The Vietnamese academic title system is similar to the British one with five ranks, namely Assistant Lecturer, Lecturer, Senior Lecturer, Associate Professor and Professor.

 


 BOARD OF DEAN

PGS.TS THOẠI NAM - DEAN 

TS PHẠM TRẦN VŨ - VICE DEAN

PGS.TS ĐẶNG TRẦN KHÁNH - VICE DEAN

ThS NGUYỄN CAO TRÍ - VICE DEAN

 

 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

TS LÊ THÀNH SÁCH 

GS.TS  CAO HOÀNG TRỤ

GS.TS  PHAN THỊ TƯƠI

PGS.TS  DƯƠNG TUẤN ANH

TS NGUYỄN VĂN MINH MẪN

TS HUỲNH TƯỜNG NGUYÊN

TS NGUYỄN HỨA PHÙNG

ThS TRẦN GIANG SƠN

ThS VƯƠNG BÁ THỊNH

ThS VÕ THANH HÙNG

 

 DEPARTMENT OF SYSTEMS AND NETWORKING

TS NGUYỄN ĐỨC THÁI

TS LÊ THANH VÂN

TS TRẦN VĂN HOÀI

TS TRẦN NGỌC MINH

ThS NGUYỄN PHƯƠNG DUY

ThS NGUYỄN CAO ĐẠT 

ThS NGUYỄN QUANG HÙNG

ThS NGUYỄN HỒNG NAM

ThS TRẦN NGỌC CƯỜNG

 KS ĐOÀN VIỆT HƯNG

 

 DEPARTMENT OF INFOMATION SYSTEMS

TS VÕ THỊ NGỌC CHÂU

TS NGUYỄN THANH BÌNH

ThS TRƯƠNG QUỲNH CHI

ThS TRƯƠNG QUANG HẢI

TS DƯƠNG NGỌC HIẾU

ThS TRẦN QUANG

ThS ĐẶNG TRẦN TRÍ

ThS NGUYỄN THỊ ÁI THẢO

ThS NGUYỄN THANH TÙNG

ThS LÊ THỊ BẢO THU

ThS HUỲNH VĂN QUỐC PHƯƠNG

ThS TRẦN THỊ QUẾ NGUYỆT

 

 DEPARTNMENT OF SOFTWARE ENGINEERING

PGS. TS QUẢN THÀNH THƠ

TS NGUYỄN VĂN HIỆP

TS LÊ LAM SƠN

TS BÙI HOÀI THẮNG 

ThS NGUYỄN TRUNG TRỰC

ThS LÊ ĐÌNH THUẬN

ThS TRƯƠNG THỊ THÁI MINH

 

 DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

TS TRẦN NGỌC THỊNH 

TS NGUYỄN THANH SƠN

TS PHẠM HOÀNG ANH

ThS BÙI VĂN HIẾU

ThS NGUYỄN QUANG HUY

ThS NGUYỄN THIỆN TÍN

ThS TRẦN HUY VŨ

ThS NGUYỄN QUỐC TUẤN

ThS TRẦN TRUNG HIẾU

ThS VÕ TẤN PHƯƠNG

KS NGUYỄN XUÂN MINH 

CN ĐÀO VĂN HIỀN

 

 PTN RENESAS

KS PHAN ĐÌNH THẾ DUY 

ThS VŨ TRỌNG THIÊN 

 

 COMPUTER ROOM

CN LÊ TRỰC ĐỊNH

KS PHẠM THANH HẢI

KTV NGUYỄN HỒNG PHÚC

KTV HỒNG NGỌC TRIẾT

KTV TRƯƠNG ĐÌNH NHỰT

 

 HIGH PERFORMANCE COMPUTING

ThS PHẠM THANH PHƯƠNG

ThS HUỲNH NGUYÊN LỘC

 

 SECRETARIES

CN NGUYỄN KHOA THỦY LAN

CN LÊ HOÀNG LAN

CN TRẦN THỊ THU TRANG

CN LA HUỆ ANH

CN NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO

CN NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

CN LÊ THỊ THÚY HẰNG

CN TRƯƠNG NHƯ VI

CN TRẦN THỊ HƯƠNG THỦY

MAI THỊ ĐỨC