Thông báo tuyển Teaching Assistant (TA) HK131


Hiện tại, Bộ môn Khoa học Máy tính của Khoa cần tuyển TA cho HK131 như sau:

Môn học:
1. Cấu Trúc Dữ Liệu; Số lượng TA: 3-4 người
2. Kỹ thuật Lập trình; Số lượng TA: 2 người
3. Ngôn ngữ lập trình; Số lượng TA: 2 người
 
Đối tượng: 
Các em sinh viên ngành Khoa Học Máy Tính, đã hoàn tất học kỳ thứ 7, và có điểm môn học đăng ký làm TA đạt từ 7.5 trở lên.
Các em email cho Thầy Lê Thành Sách (LTSACH@gmail.com).
Sau khi tổng hợp danh sách, Bộ môn sẽ có buổi làm riêng với các em.
Email cần gửi trước ngày 14.7.2013.

Day 16/07/2013