Thông báo nhận phí sinh hoạt lớp HK122


Mời lớp trưởng các lớp từ K09-12 đến Văn phòng Khoa - cơ sở 1 gặp cô Trang nhận phí hỗ trợ sinh hoạt lớp HK122. Phí này dùng để chi cho những việc chung của lớp.

Thời gian: từ nay đến 16g00 thứ sáu ngày 30/08/2013.

Day 07/08/2014