Hệ thống chấm tự động bài tập lớn


  • Sai số: ~2%
  • Một số lưu ý sinh viên cần biết trước khi nộp bài qua hệ thống:
    • Sử dụng mail sinh viên để đăng nhập hệ thống
    • Feedback sẽ bị xóa sau 8 giờ công bố

Cập nhật: . Tự động cập nhật thông tin mỗi 20 giây, sinh viên không cần phải refresh lại trang.

Bài nộp của sinh viên sẽ được cập nhật vào hệ thống trong khoảng 1 phút tùy theo lượng sinh viên nộp bài vào thời điểm đó và tốc độ mạng.